آموزش بورس
خانه > آموزش بورس > لیست نمادهای بورس

لیست نمادهای بورس

لیست نمادهای بورس

لیست نمادهای بورس در ادامه این مطلب ارائه شده است.

چنانچه قصد سرمایه گذاری در بورس را داشته باشیم، در ابتدا باید با نماد شرکتها آشنا شویم.

در زیر لیست نماد شرکتهای بورسی پذیرفته شده در بازار بورس به ترتیب الفبا ارائه شده است.

در این لیست نمادهایی که در انتهای نام نماد خود حرف “ح” دارند “حق تقدم” همان نماد هستند.

همچنین عدد ۱ و ۲ و … در ادامه نام هر نماد مربوط به معاملات عادی، عمده و بلوکی هر نماد است.

نمادهایی هم که تاریخ در ادامه نام آنها است، نمادهای دارای سررسید زمانی هستند.

آ س پ

آپ

اپرداز

اتکام

اتکامح

اتکای

اتکایح

آتیمس

اجاد۱

اخابر

اخزا۱۰

ارفع

آرمان

آریان

آساس

آسام

آسیا

اطلس

اعتلا

اعتماد

افرا

آکورد

آگاس

امید۹۹

انرژی۳

آینده

بالاس

بالبر

بپاس

بترانس

البرز

بساما

بسویچ

بشهاب

بفجر

بکاب

بکام

بکهنوج

بمپنا

بموتو

بمیلا

بنو

بنیرو

بهپاک

پارس۹۶۰۷

پارسان

پارسیان

پارند

پاسا

پاکشو

پتایر

پترول

پخش

پدرخش

پردیس

پرشیا

پسهند

پکرمان

پکرمانح

پکویر

پلاسک

پلوله

تایرا

تبریز۹۷

تپکو

تپمپی

تجار

ترازوی هوشمند۴

تسه ۹۹۱۲

تشتاد

تکشا

تکمبا

تکنو

تلیسه

تمحرکه

تهران۸۱۲

توریل

تیپیکو

ثاباد

ثاخت

ثاژن

ثاصفا

ثالوند

ثامان

ثباغ

ثپردیس

ثپردیسح

ثتران

ثروتم

ثرود

ثشاهد

ثشرق

ثعمرا

ثغرب

ثفارس

ثفارسح

ثقزوی

ثمسکن

ثنوسا

جم

جوپار۹۹

چافست

چکاپا

چکاوه

حپارسا

حپترو

حتاید

حتوکا

حخزر

حریل

حفارس

حفاری

حکشتی

حکمت

خاذین

خبهمن

خپارس

خپویش

ختراک

ختور

ختوقا

خچرخش

خدیزل

خراسان

خریخت

خرینگ

خزامیا

خزر

خشرق

خصدرا

خفناور

خگستر

خمحرکه

خمحور

خمهر

خموتور

خنصیر

لیست نمادهای بورس

خودرو

خودکفا

خوساز

دابور

دارو

داسوه

دالبر

دامین

دانا

دبالک

دپارس

دتماد

دتولید

دجابر

درازک

دزفول

دزهراوی

دسانکو

دسبحا

دسینا

دشیمی

دعبید

دفارا

دکوثر

دکیمی

دلر

دلقما

دماوند

دیران

دیرانح

ذرت۹۵۱۰-۱۹

ذوب

رانفور

رایان

رایان۵۱۲

رتاپ

رتکو

رکیش

رهن۹۷۰۴

زاگرس

زگلدشت

زمگسا

زنجان

زنگان

ساراب

ساربیل

ساروم

سامان

ساینا

سبجنو

سبزوا

سبهان

سپاس

سپاها

ستران

سجام

سخاش

سخزر

سخنم

سخواف

سدبیر

سدشت

سرچشمه

سرود

سشرق

سشرقح

سشمال

سصفها

سصوفی

سغرب

سفار

سفارس

سفارود

سفانو

سقاین

سکرد

سکرد۹۸

سکردح

سکرما

سکه۹۷۱۲-۰۱

سمازن

سمتاز

سمگا

سنوین

سنیر

سهرمز

سهگمت

سیدکو

سیلام

شاراک

شاملا

شاوان

شبریز

شبندر

شبهرن

شپاس

شپاکسا

شپدیس

شپدیس۲

شپمچا

شپنا

شتران

شتوکا

شخارک

شراز

شرانل

شسپا

شستان

شسینا

شصفها

شفارا

شفارس

شفن

شکبیر

شکربن

شگل

شلرد

شلعاب

شنفت

شنفتح

شوش

شیراز

شیران

صامیا

صایان۱

صایان۱۲

صایتل

صایند

صبصیر

صبوتا

صپارس

صچاد

صخابر

صدانا

صشرق۹۹

صغرب

صکاشی

صکاوه۷۰۶

صگستر۹۶۳

صمپنا۲

صمگا

صملی۹۷۰۹

صنوین

عپردیس۱

عپیویسی۲

عذوب۱

عسپاها

عشیراز۱

عگلسانت

عگلسانت۲

عگندم

غالبر

غبشهر

غبهنوش

غپاک

غپینو

غدام

غدشت

غسالم

غشاذر

غصینو

غگرجی

غگل

غگلستا

غمارگ

غمهرا

غمینو

غنوش

فاذر

فاذر۲

فاراک

فارس

فاسمین

فالوم

فاما

فاهواز

فاهوازح

فباهنر

فپنتا

فجام

فجر

فخاس

فخوز

فرآور

فروس

فزرین

فسپا

فسدید

فسرب

فلامی

فلوله

فمراد

فملی

فملیح

فن آوا

فنوال

فنورد

فولاد

فولاد۹۷

فولاژ

فولای

فیروزه

قثابت

قجام

قچار

قشرین

قشهد

قصفها

قلرست

قم۹۷۳

قمرو

قنقش

قنیشا

قهکمت

کاذر

کاردان

کاریس

کاسپین

کالا۴

کاما

کبافق

کپارس

کپرور

کپشیر

کترام

کتوکا

کچاد

کحافظ

کخاک

کدما

کرازی

کرج۹۷

کرماشا

کرمان

کروی

کروی۲

کساپا

کساپاح

کساوه

کساوهح

کسرا

کسرام

کسعدی

کشرق

کطبس

کفپارس

کفرا

کقزوی

کگل

کگلح

کلوند

کماسه

کمرجان

کمنگنز

کنور

کهرام

کهمدا

کوثر

کی بی سی

کی بی سیح

کیمیا

گردش۹۵

گلگهر۱

گندم۹۷۰۷

گوهران

لابسا

لازما

لبوتان

لپارس

لپیام

لخزر

لسرما

لوتوس۹۹

ما

مارون

الماس

ماهان۹۹

مبین

مپارس۷۱۲

مداران

مراز۲

مسبز۹۷۱۱

مسینا۹۶۴

مشهد۹۷۳

مشیر۹۷۱۱

مصفا۹۷۱۲

مصفها۷۱۲

مغرب۹۷۱۲

مفاخر

ملت

ممسنی

منفت۹۸۱۰

میدکو

نارون

نبروج

نسیم

نماد

نمرینو

نوین

نیرو

هپریس۵۱۱

همراه

واحیا

وآذر

وآذر

وارس

وآرین

واعتبار

واعتبارح

وآفری

والبر

وامید

وانصار

وایران

وآیند

وبانک

وبشهر

وبهمن

وبوعلی

وبیمه

وپاسار

وپترو

وپخش

وتوس

وتوسم

وتوشه

وتوصا

وتوکا

وخارزم

وخاور

ودی

ورنا

وساپا

وساخت

وسبحان

وسپه

وسکاب

وشمال

وشهر

وصنا

وصندوق

وصندوقح

وصنعت

وغدیر

وقوام

وکادو

وکار

وکوثر

وگستر

ولبهمن

ولساپا

ولساپاح

ولغدر

ولملت

ومدکو۱

ومعادن

وملت

وملل

وملی

ومهر

ونفت

ونوین

ونیرو

ونیکی

وهور

لیست نمادهای بورس در آینده شامل نمادهای جدید در عرضه‌های اولیه خواهد شد.

حسن امیری

مدیر سایت آموزش بورس

لیست نمادهای بورس

سرمایه‌ گذار و سهامدار محترم بازار بورس و سهام، همه مطالب ما جهت آموزش سرمایه گذاری در بورس بوده و هیچ‌یک از مطالب سایت آموزش بورس به هیچ وجه، یک پیشنهاد جهت خرید و فروش سهام نیست  ………………………………………… www.Bourse-Education.ir

آموزش بورس با سایت آموزش بورس

 

مطلب پیشنهادی

آموزش بورس

مجمع سالیانه وصندوق

مجمع سالیانه وصندوق شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  نماد وصندوق تعداد سهام ۲۷ میلیارد سهم …

دانلود رایگان ویدئو
سرمایه گذاری در بورس و ۶ اصل ضروری آن
  • ابزار کمکی ...
  • پیگیری مداوم ...
  • تنها ریسک بورس چیست؟
  • در بازار بد باید ...
  • در بازار خوب باید ...
  • هدف اصلی و واقعی چیست؟
حسن امیری